ПОКАНА За свикване на Общо събрание на Сдружение „Пoдкрепи БГ“

Created on: 3/31/2022
Reading time: 1 minute

ДО:
Членовете на
Сдружение „Подкрепи БГ”,
ЕИК 206398075,
гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ No 136, ет. 2,

Уважаеми Дами и Господа,
Управителният съвет на Сдружение „Подкрепи БГ“ свиква Общо събрание на Сдружение „Подкрепи БГ”, ЕИК 206398075, със седалище и адрес на управление: град София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ No 136, ет. 2, което ще се проведе на 15.04.2022 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Сдружението в гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ No 136, ет. 2.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет.
  2. Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет и определяне на мандата на новоизбрания състав.
  3. Вземане на решение за създаване на други органи на Сдружението и определяне на техните правомощия, избор, мандат и отчетност.
  4. Вземане на решение за избор на членовете на Надзорен съвет и опредене на мандата на новоизбрания състав.
  5. Вземане на решение за изменение на Устава на Сдружението, при което да се отразят решенията по предходните точки.
  6. Разни.

Всички членове на Сружението са поканени да присъстват лично на събранието чил чрез упълномощен от тях друг член на Сдружението. При липса на кворум заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред от присъстващите членове.


Всички материали относно дневения ред на заседанието са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

31.03.2022г.
гр. София