ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение „Подкрепи БГ“

Created on: 4/22/2024
Reading time: 1 minute
ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение „Подкрепи БГ“

ДО:
Членовете на
Сдружение „Подкрепи БГ”,
ЕИК 206398075,
гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 136, ет. 2,

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Сдружение „Подкрепи БГ“ свиква Общо събрание на Сдружение „Подкрепи БГ”, ЕИК 206398075, със седалище и адрес на управление: град София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 136, ет. 2, което ще се проведе на 09.05.2024 г. от 17:00 часа на адреса на управление на Сдружението в гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 136, ет. 2.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет.
2. Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет.
3. Вземане на решение за oсвобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет.
4. Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет.
5. Приемане на годишния доклад от дейноста на сдружението за 2023 г.
6. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 г.

Всички членове на Сдружението са поканени да присъстват лично на събранието или чрез упълномощен от тях друг член на Сдружението. При липса на кворум заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред от присъстващите членове.

Всички материали относно дневния ред на заседанието са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

22.04.2024 г.
гр. София