Отворени Данни

За да осигури пълна прозрачност на дейността си, освен отворен код, Подкрепи.бг предоставя също и отворени данни. Целта е всеки при интерес да може да достъпи анонимизирани данни, показващи движенията на даренията и сумите по сметките, свързани с кампаниите. За да достъпите тези данни, можете да използвате UI като потребител или директно през публичните методи на API. Описанието на API поддържаме чрез Swagger на този адрес: https://podkrepi.bg/swagger

За етичното използване на отворените данни сме избрали да използваме лиценз Creative Commons CC BY-NC 4.0, според който имате право да:

  • Споделяте - да копирате и повторно да разпространявате материала на всякакъв носител или във всякакъв формат.
  • Адаптирате - да преработвате, преобразувате и доразвивате материала.
  • Забележка: Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

    При следните условия:

  • Признание - Вие сте длъжни да посочите като автор на данните Подкрепи.бг, да дадете електронна препратка към лиценза и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.
  • Некомерсиално ползване - Вие нямате право да използвате данните за търговски цели в смисъла на събирането на пари за данните във вид на файл или за достъп до тях.
  • Без допълнителни ограничения - Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки , които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.